RFQ/BOM 0 로그인 / 등록하다

귀하의 위치를 선택하세요

회전식 전위차계, 가변 저항기

이미지 및 부품 번호 제조업 자 설명 재고 인용하다
TE POT 10K OHM 0.4W CARBON LINEAR 3040
TE POT 47K OHM 1/5W CARBON LOG 4391
TE POT 10K OHM 1/5W CARBON LOG 4114
TE POT 5K OHM 0.4W CARBON LINEAR 3726
TE POT 4.7K OHM 0.4W CARBON LINEAR 4739
TE POT 10K OHM 0.4W CARBON LINEAR 1857
TE POT 10K OHM 0.4W CARBON LINEAR 2982
TE POT 10K OHM 0.4W CARBON LINEAR 1118
TE POT 2.2K OHM 2W CERMET LINEAR 1
TE POT 1K OHM 2W CERMET LINEAR 2401
TE POT 470 OHM 2W CERMET LINEAR 3593
TE POT 100 OHM 2W CERMET LINEAR 3522
TE POT 100K OHM 2W CERMET LINEAR 1439
TE POT 470K OHM 2W CERMET LINEAR 2691
TE POT 50K OHM 1W WIREWOUND LINEAR 1291